OPPDRAGSVILKÅR FOR ADVOKATFIRMAET ENGELSEN DA
Gjeldende fra 10.09.15 

 
Disse oppdragsvilkår gjelder for juridisk bistand og tjenester som Advokatfirma Engelsen DA (senere firmaet) leverer til klienter.

1.    Utførelsen av oppdrag

Firmaet og klienten avtaler løpende den juridiske bistand og omfanget av hvert oppdrag, samt klientens og andres medvirkning og ytelser.

En advokat vil ha det overordnede ansvaret for hver enkelt sak. Annet personale, vil bli benyttet i arbeidet hvor det er hensiktsmessig.

Alle oppdrag utføres etter reglene i advokatforskriften, domstolslovens regler om advokater, samt andre relevante lover og regler.

Firmaet er undergitt reglene i hvitvaskingsloven og må derfor bl.a. innhente og oppbevare identitets¬opplys¬ninger for klienter.

Klienter får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som firmaet leverer til klienten i forbindelse med oppdraget, men firmaet har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

2    Honorar, fakturering og klientmidler

Firmaet fastsetter honorar med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet, graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat. 

Medgått tid er således ikke alene bestemmende for salærberegningen. Våre timepriser er relatert til de ulike stillingskategorier vi opererer med.

I forbindelse med starten på et oppdrag, vil klienten på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst. I forbruker-forhold skal klienten gis opplysninger om honorarberegningen før arbeid påbegynnes.

Normalt fakturerer firmaet etterskuddsvis hvert kvartal. Det kreves dog i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger.

Firmaet kan også kreve at klienter betaler forskuddsbeløp knyttet til et oppdrag. Honoraret skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget.

Betalingsbetingelsene er netto 10 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestem¬melser.

Alle klientmidler som finnes hos firmaet disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Henførbare renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

3.    Utgifter og utlegg.

Ved å gi firmaet oppdraget med å opptre på klients vegne i en aktuell sak, er firmaet også berettiget til å pådra de utgifter og utlegg som er nødvendige, med mindre firmaet blir instruert om det motsatte.  Firmaet vil konsultere klienten før det pådras betydelige utgifter eller utlegg.  Firmaet vil ikke beregne noe påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift hvor det er påkrevd.

Dersom firmaet engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på en klients vegne, gjør firmaet det som klientens representant og klienten er selv ansvarlig for tredjepartenes honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter.  Dersom det er ønskelig, kan firmaet bistå med at tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte til klient.

Oppdragsrelaterte omkostninger og utlegg, herunder gebyrer, rimelige reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader, samt eksterne over-førings¬¬utgifter, belastes klienten i tillegg til honorar.

4.    Dokumenter og arkivering.

Selskapet tar ikke på seg ansvar i forhold til lagring av dokumenter og arkiver. Kunden må selv ta ansvar for å oppbevare sine originaler og kopi av korrespondanse mellom selskapet og kunde. Dokumentasjon i anledning kundes sak oppbevares så lenge selskapet finner det formålstjenlig (normalt 10 år.). Sletting og makulering av dokumenter vil kunne skje uten at kunde forhåndsvarsles, informeres om dette. 

5.    Kostnader ved tvister.

Dette avsnitt gjelder bare for saker hvor det eksisterer en tvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en tvist.  Klienten må da særlig være oppmerksom på at:

a.    klienten er ansvarlig for å betale firmaets regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten.

b.    hvis saken tapes kan klienten bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger, og

c.    selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges, eller er i stand til å betale saksomkostninger, og for begge tilfelle vil klienten være ansvarlig for å betale firmaets fakturaer fullt ut.

6.    Rettshjelpsdekning – fri rettshjelp.

Firmaet vil rutinemessig undersøke om saken dekkes under noen form for rettshjelpsdekning gjennom klientens forsikrings¬ordninger. Det må betales egenandel. Videre forutsettes at klient selv har oppgitt navn på forsikringsselskap og polisenr.

I den grad saken faller inn under ordningen med fri rettshjelp og klienten økonomisk sett oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, vil klientens kostnader til advokat bli søkt dekket gjennom regelverket om fri rettshjelp.  Ved fri rettshjelp påløper det også normalt en egenandel.

7.    Klageadgang.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. 

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no under Råd og rettshjelp. 

8.    Taushetsplikt og innsidebestemmelser

Firmaet er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra klient eller mottatt om klienten, fortrolig. Alle partnere og ansatte i firmaet er pålagt taushetsplikt.

Taushetsbelagt informasjon vil kunne sirkulere internt i selskapet om dette er å anse som hensiktsmessig for en effektiv utførelse av oppdraget. 

Selskapet er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll og å kontrollere om det foreligger interessekonflikter. Selskapet må av den grunn benytte kundedokumentasjon for å gjennomføre intern kontroll.

9.    Ansvar, ansvarsbegrensning og forsikring

Firmaet er ansvarlig for den rådgivning som leveres, i samsvar med generelle norske rettsregler.
Ansvaret for firmaet, dets partnere og ansatte er begrenset til det beløp man har stillet sikkerhet for/tegnet tilleggsforsikring for. Alle privatpraktiserende norske advokater har i h.t. Advokatforskriften obligatorisk sikkerhetsstillelse på kr 5. mill. Overensstemmende med forskriften er sikkerheten begrenset til kr 2. mill. pr. oppdrag pr. skadelidt. Det er også tegnet særskilt tilleggsforsikring.

Firmaet, dets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Firmaet, dets partnere og ansatte hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som firmaet har henvist klienten til. Heller ikke hefter firmaet, dets partnere eller medarbeidere for eventuelle feil begått av underleverandører som firmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til.

Firmaet er ansvarsforsikret i et anerkjent forsikringsselskap.

10.    Elektronisk kommunikasjon

Selskapet benytter seg av elektronisk kommunikasjon der dette er å anse som hensiktsmessig. Den elektroniske kommunikasjonen vil om ikke annet er særskilt avtalt foregå ukryptert. 
Ønsker ikke kunde å benytte elektronisk kommunikasjon må man selv si ifra om dette. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, virus o.l, feilsending, brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler o.l.

11.    Endringer.

Vilkår sendes til kunden i forbindelse med at saken registreres i selskapets database. Selskapets anser vilkårene som vedtatt av kunde dersom kunde ikke innen rimelig tid tilkjennegir at vilkårene ikke er akseptable. Selskapet kan i slike tilfeller frasi seg oppdraget.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse bestemmelsene, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak.  Endringer skal først skje etter skriftlig varsel.

12.    Lovvalg og verneting

Firmaets rådgivning og disse oppdragsvilkår er undergitt norsk rett.

Sunnmøre tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtalen mellom selskapet og kunden.